1
تحریم هواوی چرا و چه طور وقوع افتاد

تحریم هواوی البته فقط مشتریان هواوی در بیرون از چین را به لحاظ نرم‌افزاری تحت تاثیر قرار خواهد داد ; زیرا دولت چین نسبتاً هر چیزی را که به گوگل رابطه دارااست , غربال کرده است .به همین بهانه هواوی در گوشی‌هایی که بازار چین عرضه میکند یک ورژن از اندروید را به کار می گیرد که از سرویس ها هواوی , به‌روزرسانی‌های امنیتی و ح

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments